Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

WARSZTAT


STAROŚĆ – JEDNO SŁOWO, WIELE ZNACZEŃ
Dwudniowe zajęcia warsztatowe prowadzone przez lekarkę geriatrę dr n. med. Katarzynę Broczek według autorskiej metody opracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia klinicznego i dydaktycznego w kształceniu przed- i podyplomowym w dziedzinie medycyny.

Warsztat odbędzie się w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie,
ul. Wilcza 31 lokal 7 klatka A piętro 4 w dniach 20 - 21. 05. 2023 (sobota-niedziela).
Czas trwania zajęć: 10:00-17:00.

Cele warsztatu:
1. analiza czynników ułatwiających i utrudniających komunikację z osobami starszymi
2. poznanie i zrozumienie perspektywy osób w starszym wieku
3. doskonalenie kompetencji komunikacyjnych

Program warsztatów obejmuje:
- krytyczną analizę stereotypów dotyczących starzenia się i starości
- krytyczną analizę języka używanego w odniesieniu do osób starszych
- przedstawienie rodzajów i przyczyn zaburzeń mowy występujących u osób w starszym wieku
- ćwiczenia komunikacji w warunkach symulowanych
- ćwiczenia komunikacji z uwzględnieniem wybranych problemów zdrowotnych tj.: niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia neuropoznawcze
- prezentację materiałów wideo przedstawiających komunikację z osobą w starszym wieku i jej opiekunem
- wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej
- trening radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach
- trening kreatywnego podejścia do aktywizacji seniorów
- dyskusję nad znaczeniem upływu czasu w perspektywie historii życia
- tworzenie interaktywnych scenariuszy w zakresie komunikacji

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla grupy około 15 osób i obejmują interaktywne ćwiczenia w dużej grupie oraz pracę w małych 2-5 osobowych grupach. Warunkiem udziału w warsztatach jest aktywne zaangażowanie uczestników w realizację zadań i ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń, wspólnemu uczeniu się i kreatywnemu podejściu do rozwiązywania problemów.

Opłata za udział: 400 zł


Prosimy osoby chętne o kontakt telefoniczny na numer 535 880 065 w celu potwierdzenia możliwości zapisu.  Na adres mailowy osoby zgłaszającej się prześlemy formularz, który należy wypełnić i odesłać podpisany na nasz adres: sekretariat@pratir.pl. Aby potwierdzić rezerwację  zaliczkę w wysokości 100 zł należy wpłacić w dniu wysłania zgłoszenia na nasze konto nr 06 1090 1883 0000 0001 3065 5193 (w opisie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i tytuł warsztatu). Brak wpłaty zaliczki skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Pozostałą kwotę 300 zł prosimy wpłacić do 05.05.2023 na konto nr 06 1090 1883 0000 0001 3065 5193 (opis jak poprzednio). Brak wpłaty pozostałej kwoty do tego terminu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Faktura na całą kwotę zostanie wystawiona dnia 08.05.2023.
W razie rezygnacji do dnia 05.05.2023 zwracamy 100 % środków wpłaconych na nasze konto. Po tym terminie nie zwracamy poniesionych kosztów.
Zastrzegamy, że gdyby chętnych było więcej niż miejsc, decydować będzie data zaksięgowanej wpłaty zaliczki na naszym koncie.

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Broczek
Specjalizacje: choroby wewnętrzne, geriatria, rehabilitacja medyczna
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, w latach 1995-2021 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela konsultacji geriatrycznych ponad 500 pacjentom rocznie. Należy do krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych i bierze udział w badaniach naukowych poświęconych długowieczności, zdrowemu starzeniu, zaburzeniom funkcji poznawczych. Jest autorką licznych publikacji i redaktorką podręczników w zakresie geriatrii.