Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
 

502 567 840

22 46 800 65
(awaria numeru)

 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

 Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

 RODO

  •  
  •  

Violetta Zając

W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży
i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 - 2008 pracowała jako wychowawczyni – socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami. Obecnie pracuje jako terapeutka rodzinna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl
Ukończyła studia wyższe, kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja.
Ukończyła atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie.
Ukończyła prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek szkolenie ”Terapia par”
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. .
Posiada certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego towarzystwa Psychologicznego.
Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest członkiem zgromadzenia zakonnego.
Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
Więcej informacji: violettazajac.wordpress.com

Violetta Zając conducts individual psychotherapy for young people and adults, therapy for families, marriages, couples in the Laboratory of Theraphy and Development (Pracownia Terapii i Rozwoju ). She also consults parents and educators on teenagers educational difficulties.
She has been providing therapeutic help since 2000. In the years 2000 - 2008 she worked as
a tutor - a sociotherapist for young people with psychiatric problems (depression, phobias, eating disorders, addictions, psychoses, Asperger’s Syndrom, ADHD) and their families. Currently, she works as a family and individual psychotherapist in the Youth Sociotherapy Center No. 1 SOS ( Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS) www.mossos.pl . She graduated from special pedagogy and resocialization at The University of Wroclaw. She completed postgraduate training in psychotherapy at the MABOR Psychological and Medical Center (Centrum Psychologiczno - Medycznym MABOR) in Warsaw, certified by the Polish Psychiatric Association (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). She completed "The Therapy of couples" training at Instytut Psychiatrii i Neurologii (the Institute of Psychiatry and Neurology) in Warsaw conducted by Anna Siewierska-Niedziałek. She holds a certificate in the field of addiction prevention issued by the Psychoprofilactic Society (Psychoprofilaktyczne Towarzystwo). She completed numerous internships and trainings in therapeutic assistance, including a two-year internship as a family, marriages and couples trainee therapist in the Synapsis Group (Grupa Synapsis). She is a member of the Polish Psychological Association (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). She is a member of a religious congregation. Her work systematically undergoes supervision.

More information: violettazajac.wordpress.com