Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Ukraińskie terapeutki współpracujące z Pracownią Terapii i Rozwoju

Anna Czatczenko

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutką; pomagam w wyborze kariery zawodowej.
Od 2015 roku pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z urazami i kryzysami. Zaplanowałam i prowadziłam kilka szkoleń, posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia. Pomagam dorosłym i nastolatkom w podjęciu decyzji o zawodzie. Przed wojną pracowałam z takimi tematami jak trudności z samooceną i samoakceptacją, kryzysy związane z wiekiem, wybór drogi zawodowej, problemy separacyjne, budowanie własnych granic, utraty (bliskich, relacje, zdrowia itp.).

Podobnie jak wszyscy Ukraińcy, jestem bardzo zaniepokojona tym, co dzieje się z naszym krajem. Kraj agresora każdego dnia wyrządza nam nieodwracalne szkody, zarówno materialne, jak i psychologiczne. Dlatego chciałbym pomóc ofiarom poradzić sobie z konsekwencjami wojny. Jest to możliwe w takich formach jak:

Poradnictwo kryzysowe – jedno lub kilka krótkich spotkań (50 minut), których celem jest pomoc w radzeniu sobie z krytycznymi sytuacjami życiowymi.
Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia – proces dłuższy i pogłębiony.
Konsultacje i szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego - pomoc w znalezieniu orientacji zawodowej i kierunku studiów.
Psychologiczne grupy wsparcia.

 

RUS

Я дипломированный психолог, психотерапевт и профориентолог. Веду частную психотерапевтическую практику с 2015 года, со взрослыми и подростками. Имею специализацию по работе с травмами и кризисами. Являюсь автором и ведущей нескольких тренингов, имею опыт ведения групп поддержки. Помогаю взрослым и подросткам определиться с профессией.

Как и всех украинцев, меня очень беспокоит то, что происходит с нашей страной. Страна-агрессор ежедневно наносит нам непоправимый ущерб, как материальный, так и психологический. Поэтому я бы хотела помогать пострадавшим справиться с последствиями войны. Это возможно в таких формах как:

Кризисное консультирование - короткие встречи (30-40 минут), целью которых является помочь человеку справится с критическими жизненными ситуациями.
Психологическое консультирование и психотерапия - более длительный и глубокий формат.
Профориентационные консультации и тренинги - помощь в поиске профессиональной направленности и направления обучения.
Группы психологической поддержки.

UKR

Я дипломований психолог, психотерапевт та профорієнтолог. Веду приватну психотерапевтичну практику з 2015 року, з дорослими та підлітками. Маю спеціалізацію по роботі з травмами та кризами. Є автором та ведучою кількох тренінгів, маю досвід ведення груп підтримки. Допомагаю дорослим та підліткам визначитися з професією

Як і всіх українців, мене дуже непокоїть те, що відбувається з нашою країною. Країна-агресор щодня завдає нам непоправної шкоди, як матеріальної, так і психологічної. Тому я хотіла б допомагати постраждалим впоратися з наслідками війни. Це можливо у таких формах як:

Кризове консультування – короткі зустрічі (50 хвилин), метою яких є допомогти людині впоратися з критичними життєвими ситуаціями.

Психологічне консультування та психотерапія – більш тривалий та глибокий формат.

Профорієнтаційні консультації та тренінги – допомога у пошуку професійної спрямованості та напрямки навчання.

Групи психологічної підтримки.

Anna Czatczenko

I am a certified psychologist and psychotherapist; I support people in choosing career paths.

I work as a therapist with adults and teenagers from 2015. I specialize in traumas and crisis. I planned and organized trainings, I have an experience with leading support groups. I help adults and teenagers with choosing their career paths. Before the war, I helped people who struggled with self-esteem and self-acceptance, age crisis, career choices, separation anxieties, building boundaries, loss (of their loved ones, relations, health etc.).

Like many Ukrainians, I am deeply troubled by what is happening with our country. The country of the aggressor is causing irreparable damages, both material and psychological. I would like to help those who suffered from it by:

-    crisis counseling - during one or two short meetings (50 minutes) I will help with managing critical life situations

-    psychotherapy and psychological counsel-longer and deeper process

-     career consultations and training - I will help in finding career path or field of study

-    support groups

 

Irina Szczerbakowa
Psycholog-praktyk
•Certyfikowana terapeutka Gestalt
•Trenerka programu szkoleniowego terapii Gerstalt w Kijowskim Instytucie Gestalt i Psychodramy
•Prowadzi szkolenia w zakresie pracy z uzależnieniami
•W swojej pracy zajmuje się tematami wstydu, winy, reakcjami na kryzys wojenny, zaburzeniami lękowymi i
fobiami, atakami lęku panicznego, depresjami.
•Specjalizuje się w pracy z traumą, reakcjami na kryzys i klęski żywiołowe. Ma doświadczenie pracy z
przesiedleńcami ze Wschodnie Ukrainy w latach 2014-2016.
•Pracuje z dorosłymi
•Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną i grupową.

RUS
Ирина Щербакова

Практический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт.

Тренер обучающих программ 1- 2-х ступеней по гешталь-терапии Киевского Института Гештальта и Психодрамы
(КИГиП)
Ведущая учебно-терапевтического проекта по работе с созависимостью
Работаю с темами стыда, вины, самооценки, трудностями в построении отношений, тревожно-фобическими
расстройствами, паническими атаками, депрессиями

Специалист по работе с травмой, кризисными состояниями вследствие военных действий, стихийных бедствий. Опыт
работы с переселенцами восточной Украины 2014-1016 гг. Работа со взрослыми людьми в индивидуальном, групповом
формате

UKR
Ірина Щербакова

Практичний психолог, сертифікований гештальт-терапевт.

Тренер навчальних програм 1-2-х ступенів з гешталь-терапії Київського Інституту Гештальту та Психодрами (КІГіП)

Ведуча навчально-терапевтичного проекту з роботи із співзалежністю

Працюю з темами сорому, провини, самооцінки, труднощами у побудові стосунків, тривожно-фобічними розладами,
панічними атаками, депресіями та ін.

Фахівець із роботи з травмою, кризовими станами внаслідок воєнних дій, стихійного лиха. Досвід роботи із
переселенцями східної України 2014-1016 рр. Робота з дорослими людьми в індивідуальному, груповому форматі.

Irina Szczerbakowa

-    practitioner psychologist

-    certified Gestalt therapists

-    Gestalt therapy training program coach at Kiev Institute of Gestalt and Psychodrama

-    trains in working with addictions

-    in her work, she focuses on shame, guilt, reactions to war crisis, anxiety, fobias, panic attacks, depression

-    She specializes in trauma, reactions to crisis and natural disasters. She is experienced in working with displaced persons from Eastern Ukraine in 2014-2016

-    She works with adults

Natalia Omelczenko,
Psychoterapeutka, seksuolożka, terapeutka traumy.
Pracuję w zawodzie od 2007 roku.
W pracy posługuję się terapią Gestalt, Somatic Experiencing, terapią sztuką, EMDR.
Przedmiotem mojej pracy są
- przeżyte traumatyczne doświadczenia,
- doświadczenie przemocy,
- PTSD,
- ataki lęku panicznego,
- utrata bliskich,
- myśli obsesyjne,
- lęk,
- apatia,
- zaniżona samoocena,
- problemy w sferze intymnej,
- trudności w relacjach,
- rozstanie/rozwód.

Jako terapeutka dziecięca zajmuję się
- trudnościami adaptacyjnymi,
- lękiem i strachem,
- atakami lęku panicznego,
- agresywnością,
- wycofaniem,
- brakiem wiary w siebie i innymi.

Prowadzę również grupy wsparcia.

Niech zapanuje pokój w naszych duszach i w ukochanej Ukrainie.

Наталія Омельченко

Психотерапевт, сексолог, травматерапевт

Допомагаю зцілювати душевні рани, працюю з дітьми та дорослими, супроводжую пари в кризі.

Практикую з 2007 року.

В роботі використовую методи : гештальт-терапія, Somatic Experiencing, EMDR,  Арт- терапія

Теми з якими я працюю :

зцілення травматичного досвіду, пережите насильство, ПТСР, панічні атаки, втрата близьких, нав’язливі думки, тривога, апатія, занижена самооцінка, проблеми інтимної сфери, складності у відносинах, розставання/розлучення.

Як дитячий терапевт я працюю з запитами:

складнощі адаптації, тривога і страхи, панічні атаки , агресивність, замкнутість, невпевненість і інше.

Також запрошую вас на групи підтримки і стабілізації.

Нехай настане мир у наших душах і улюбленій Україні !

 

Психотерапевт, сексолог,травматерапевт

Помогаю исцелять раны, работаю с детьми и взрослыми,сопровождаю пары в кризисе.

Веду практику с 2007 года.

В  работе использую методы: гештальт-терапия, Somatic Experiencing, EMDR, арт-терапия.

Темы с которыми работаю:

исцеление травматического опыта, пережитое насилие, ПТСР, панические атаки, потеря близких, навязчивые мысли, тревога, апатия, сниженная самооценка, проблемы интимной сферы, сложности в отношениях, расставание/развод.

Как детский терапевт я работаю с запросами:

Сложности адаптации, тревога и страхи, панические атаки, агрессивность, замкнутость , неувереность и другое.

Также приглашаю вас на группы поддержки и стабилизации.

Пусть настанет мир в наших душах и любимой Украине!