Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Staż dla osób ubiegających się o certyfikat PTP

Staż jest adresowany do osób, które ukończyły szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapii lub są w trakcie takiego szkolenia i chcą w praktyce doskonalić swoje umiejętności dotyczące pracy terapeutycznej z rodzinami i parami.

W ramach stażu (który może trwać rok lub dłużej) w wymiarze minimum 120 godzin oferujemy:

 • Udział w zebraniach klinicznych w Pracowni Terapii i Rozwoju, gdzie terapeuci omawiają swoją bieżącą pracę terapeutyczną z pacjentami indywidualnymi, parami, rodzinami i grupami, a także prezentują referaty o tematyce związanej z zagadnieniami współczesnej psychoterapii i psychiatrii. 

 • Udział koterapii w ramach prowadzonej przez zespół Pracowni terapii par i rodzin, która daje możliwość udziału w bezpośredniej pracy terapeutycznej z parami, małżeństwami i rodzinami. Najczęściej jako współprowadzący z terapeutą z zespołu lub jako członek tzw "zespołu odzwierciedlającego" (jest to jedna z technik pracy z rodziną).

 • Udział w grupowej superwizji  terapii rodzinnej, gdzie terapeuci z zespołu oraz stażyści omawiają trudności, jakie napotykają w swojej pracy z rodzinami, małżeństwami i parami.

 • Udział w tutoringu, w ramach którego stażyści mają możliwość, w kontakcie z wybranym terapeutą "prowadzącym", omawiania różnych aspektów własnej drogi zawodowej (związanej z pomocą psychologiczą).

W ramach zajęć fakultatywnych oferujemy:

 • Udział w zajęciach teoretyczno–praktycznych. Zajęcia te będą miały charakter seminaryjny i prowadzone będą przez certyfikowanych terapeutów z Ośrodka. W ramach tych zajęć będą analizowane przypadki kliniczne pod kątem pisania studiów przypadków do prac certyfikacyjnych.

 • Udział w grupowej superwizji terapii indywidualnej, gdzie terapeuci z zespołu oraz stażyści omawiają trudności, jakie napotykają w swojej pracy z pacjentami indywidualnymi.

Szczególne zalety naszego stażu to:

 • Możliwość bezpośredniego udziału w prowadzonej w Pracowni terapii rodzin i par

 • Możność udziału w zajęciach w dogodnych dla stażysty terminach, bez konieczności wyjazdu na kilka tygodni z miejsca zamieszkania

 • Możność udziału przez dłuższy czas (rok lub nawet dłużej) w pracy zespołu terapeutycznego i w konsekwencji możliwość obserwowania procesów terapeutycznych w czasie rzeczywistym.

Staż posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Osoby kończące staż będą otrzymywać zaświadczenia z wymienioną ilością odbytych godzin.

Liczba miejsc na stażu jest ograniczona (maksymalnie 4 osoby), a nabór odbywa się w miarę wolnych miejsc.

Szkolenie jest płatne.

Szczegółów można się dowiedzieć umawiając się w sekretariacie Pracowni na bezpłatną konsultację z Markiem Maroskiem. Telefon 53 58 800 65.

Organizatorem stażu jest Marek Marosek, nadzór merytoryczny pełni Anna Tanalska-Dulęba.